Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Oświadczam, jako osoba materialnie odpowiedzialna za funkcjonowanie kontroli zarządczej

w Przedszkolu Samorządowym

im. Św. Kingi w Podłężu

że w kierowanej przeze mnie jednostce kontrola zarządcza funkcjonowała;

 

  • w stopniu wystarczającym

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z dokonaną samooceną (udokumentowaną) oraz przyjętym systemem zarządzania ryzykiem, system kontroli zarządczej został wdrożony w całości.

 

Informuję, że dla zapewnienia realizacji misji, celów i zadań jednostki oraz zarządzania ryzykiem w tym obszarze, w sposób zgodny z prawem i standardami kontroli zarządczej podjęłam w roku 2011 następujące działania:

 

Lp.

Obszar kontroli zarządczej w zakresie

Podjęte działania,

wydane procedury

1.

Zgodność działań jednostki

z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

Jednostka działa zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi procedurami. Przyjęte procedury dotyczą m.in. uregulowań wewnętrznych dotyczących dzieci, ich zachowań jak również funkcjonowania Przedszkola. Na bieżąco aktualizowane są obowiązujące regulacje prawne oraz w miarę potrzeb wprowadzane nowe. Przedszkole wszystkie regulacje prawne obowiązujące w placówce zamieszcza w kąciku dla rodziców,  celem zapoznania z nimi rodziców Wszyscy pracownicy mają dostęp do w/w regulacji oraz zobowiązali się pisemnie do ich przestrzegania i stosowania.

W Przedszkolu obowiązują m.in.:

1.Procedura System Kontroli zarządczej

2.Regulamin Kontroli Zarządczej

3.Instrukcja ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

4.Zasady etyki zawodowej

5. Procedura polityki bezpieczeństwa

6.Procedura zarządzania systemem informatycznym

7.Procedura kontroli  finansowej

8.Procedura postępowania  przy udzielaniu zamówień publicznych ,których wartość w złotych nie przekracza równowartości kwoty

14 00 euro

9.Procedura postępowania  przy udzielaniu zamówień publicznych ,których wartość w złotych  przekracza równowartości kwoty

14 00 euro

10.Procedura gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego

11.Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów

12.Procedura obiegu informacji

13.Procedura naboru na wolne stanowiska nauczycieli

14.Procedura zastępstw

15.Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

16.Procedura rozpoznawania środowiska dziecka

17.Procedur przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola

18.Procedura kontroli dokumentów diagnozy dzieci

19.Procedura informowania rodziców

20.Procedura dopuszczania do użytku programu wychowania

21.Procedura obserwacji zajęć

22.Procedura kontroli  nauczycieli

23.Procedura naboru na wolne stanowiska administracyjne

24.Procedura kontroli zgodnej z obszarami

25.Procedura wspomagania nauczycieli

26.Procedura przyjęcia dziecka z chorobami przewlekłymi

27.Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem

      a rodzicami

28.Procedura gromadzenia informacji

do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej

27.Procedura ewaluacji wewnętrznej

28.Procedura promocji przedszkola

29.Procedura postępowania w przypadku

naruszenia godności osobistej dziecka

30.Procedura wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego

31.Procedura udostępniania dokumentacji przedszkolnej

32.Procedura kierowania dzieci na terapię logopedyczną

33.Procedura kontaktów z rodzicami

34.Procedura wspierania rozwoju dziecka zdolnego

35.Procedura postępowania wobec dziecka mającego trudności edukacyjne

36.Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

37.Procedura realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

38Procedura pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

1. Regulamin Pracy.

2. Regulamin organizacyjny

3. Regulamin Rady Pedagogicznej

4.Regulamin kontroli wewnętrznej

5. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli

6.Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nauczyciela stażysty

7.Regulamin dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

8. Regulamin przyznawania nagród dyrektora  dla nauczycieli

9.Kryteria rozwiązywania stosunku

pracy z przyczyn określonych

10.Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

11.Regulamin premiowania pracowników administracyjno -obsługowych

 12.Regulamin przyznawania nagród  dyrektora dla pracowników nie będących nauczycielami

13.Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola

14.Regulamin funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej

 15.Regulamin spacerów i wycieczek

16.Regulamin korzystania z placu zabaw

17.Regulamin w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej

18.Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami.

19. Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych.

20. Regulamin ZFŚS.

 

1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

2. Instrukcja postępowania razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy

3. Instrukcja postępowania w razie wypadku przy pracy

4. Instrukcja BHP na stanowisku pracy nauczyciela

5. Instrukcja BHP przy pracach porządkowo gospodarczych

6. Instrukcja BHP obsługi niszczarki

7. Instrukcja BHP używania drabin przenośnych

8.  Instrukcja BHP przy obsłudze telewizora i magnetowidu

 

i wiele innych.

 

 

2.

Skuteczności i efektywności działań w obszarach finansowych i statutowych

Pomiędzy Przedszkolem a Organem Prowadzącym funkcjonuje prawidłowa współpraca i właściwy przepływ informacji. Dokładnie analizowane są wydatki i ich struktura z okresu poprzedzającego planowanie. Monitorowane są na bieżąco wydatki Przedszkola oraz przestrzegana zasada dyscypliny finansowej.

Skuteczność i efektywność działania w obszarze statutowym:

– pracownicy Przedszkola zobowiązani są przez Dyrektora do rzetelnego, konsekwentnego wykonywania obowiązków służbowych z należytą starannością, sumiennością, profesjonalizmem realizowanym w granicach zadań wskazanych w statucie jednostki w obszarach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej Przedszkola. W zakresie tym podlegają systematycznej ocenie (ewaluacja).

W ramach powyższego w 2011 roku opracowano i wprowadzono:

1.. Statut Przedszkola.- nowelizacja

 

 

3.

Wiarygodności, rzetelności

i terminowości sprawozdawczości

Sporządzane sprawozdania są rzetelne, czytelne zgodne z przepisami. Przestrzegane są zasady i terminy sporządzania sprawozdań. Rachunkowość jest prowadzona rzetelnie, księgi rachunkowe prowadzone są na bieżąco i sporządzane w oparciu o dane obowiązującej sprawozdawczości z uwzględnieniem zasady zgodności danych w sprawozdawczości z danymi wynikającymi z rzetelnie i na bieżąco prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości statystycznej i finansowej wykonywanej w obowiązujących terminach.

Prawidłowość gospodarki finansowej, budżetowej i sprawozdawczej - przestrzeganie zasad rachunkowości, przeciwdziałanie przypadkom powodującym naruszenie dyscypliny finansów publicznych spoczywa szczególnie na osobie Głównego Księgowego. Przekazanie mu upoważnień szczególnych, z prowadzeniem rachunkowości i wykonywaniem kontroli wstępnej.

Wydane akty prawne w tym zakresie:

1. Porozumienie o prowadzeniu obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej zawarte z Burmistrzem MIG Niepołomice.

 

4.

Ochrony zasobów

Ochrona zasobów jednostki zapewniona jest poprzez zabezpieczenie wszystkich zasobów, zarówno materialnych, finansowych, księgowych jak również informatycznych i udostępnianie ich tylko osobom upoważnionym. Wyznaczonym osobom powierzono odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki na podstawie stosownych upoważnień i oświadczeń o zachowaniu tajemnicy wszystkich danych osobowych oraz powierzeniu odpowiedzialności materialnej.

Założono ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Wykonywane są systematycznie kopie zapasowe zasobów informatycznych, zapewniono ochronę przed zniszczeniem lub utratą ograniczającą możliwość funkcjonowania jednostki.

W Przedszkolu stworzono również bezpieczne warunki przechowywania dokumentów w pomieszczeniu archiwalnym.

Prowadzona jest prawidłowa gospodarka mieniem placówki.

Dla bezpieczeństwa ochrony zasobów Przedszkola . zapewniono całodobowy dozór nad majątkiem wykonywany przez firmę ochroniarską.

 

5.

Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania

Wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Przedszkola:

1. Kodeks Etyki Nauczyciela,

2. Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych.

3. Regulamin w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej

4. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej dziecka.

5. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej pracownika.

Pracownicy zobowiązali się do przestrzegania podstawowych zasad etycznych oraz stosowania się do dobrych obyczajów i praktyk życia zawodowego, składając stosowne oświadczenia.

Dodatkowo każdy pracownik dokonał samooceny w/w zakresie.

Wychowankom naszego Przedszkola przekazywane są na co dzień zasady dobrego wychowania i postępowania oraz okazywania szacunku osobom starszym oraz innym dzieciom.

6.

Efektywność i skuteczność przepływu informacji wewnątrz jednostki oraz na zewnątrz (komunikacja pionowa, pozioma)

Zapewniono w placówce wszystkim pracownikom dostęp do informacji, dyspozycji i poleceń służbowych niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków. Każdy pracownik posiada zakres czynności służbowych. Informacje przekazywane są pracownikom poprzez:

- zarządzenia Dyrektora Przedszkola,

- informacje Dyrektora Przedszkola,

- protokoły z Rad P edagogicznych,

- pocztę elektroniczną email.

-gazetki

Zarządzenia, informacje jak również protokoły są każdorazowo potwierdzane pisemnie przez pracowników Przedszkola.

System powyższy jest w pełni wystarczający i zadawalający.

Systemy komunikacji (pionowy, poziomy) odzwierciedlony jest w regulaminach, procedurach, planach pracy oraz bezpośrednich naradach i spotkaniach z pracownikami.

Efektywny system komunikacji w naszym Przedszkolu zapewnia nie tylko przepływ informacji ale także ich właściwe zrozumienie przez odbiorców.

Przepływ informacji zewnętrznej t nie budzi żadnych zastrzeżeń..

 

7.

Zarządzanie ryzykiem przy realizacji misji, zadań i celów

Dyrektor Przedszkola wprowadził system zarządzania ryzykiem oraz opracował rejestry ryzyka. Zarządzeniem powołał Komisję ds. zarządzania ryzykiem, która została podzielona na zespoły. Poszczególne zespoły dokonały identyfikacji ryzyka w obszarze zadań dydaktycznych związanych z opieką i wychowaniem oraz zarządzaniem Przedszkolem.

Powołana Komisja dokonuje w Przedszkolu analizy i oceny ryzyka co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym.

Misja Przedszkola: tworzenie Przedszkola bezpiecznego i przyjaznego, które umożliwia wszechstronny rozwój dzieci oraz dobrze przygotowuje je do dalszego kształcenia.

Realizacja zadań oraz osiąganie celów, dla których Przedszkole zostało powołane wymaga spójnego i skutecznego podejścia do ryzyka czyli zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, mających wpływ na jej funkcjonowanie.

Procedurą zarządzania ryzykiem objęte są wszystkie sfery działalności Przedszkola oraz pracownicy wykonujący wyznaczone im zadania i cele. Procedury zarządzania ryzykiem zostały opracowane na podstawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. i stanowią element systemu kontroli zarządczej funkcjonującej w Przedszkolu.

Podejmowane są działania mające na celu uświadomienie ryzyka oraz podjęcie mechanizmów zmierzających do monitorowania tego ryzyka przez nadzór, kontrolę, okresowe analizy i bieżące sprawozdania dotyczące realizowanych zadań w stosunku do zakładanych planów.

 

8.

Wdrożenie udokumentowanego systemu kontroli zarządczej

W jednostce podjęto działania mające na celu prawidłowe zarządzanie jednostką. Wdrożony system jest zorganizowany, oparty o istotne zjawiska, nakierowany na realizację celów i zadań jednostki oraz łączący w sobie wszystkie elementy kontroli zarządczej wdrożone w jednostce. Wdrażając system kontroli zarządczej, Dyrektor dokonał jego oceny opierając się na systemie zarządzania ryzykiem oraz samoocenach kontroli zarządczej. System kontroli zarządczej podlega ciągłym zmianom, stąd też Dyrektor Przedszkola dokonuje stałego nadzoru i monitorowania.

W 2011r. zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, wdrożony został system kontroli zarządczej wprowadzony:

 

 

 

 

Wersja do wydruku


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Data: 2013-03-01

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. św. Kingi w Podłężu za rok 2012

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Data utworzenia

2012-03-08

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2012-03-08] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

4275 razy